Nieuws

Landelijke protocollen SEH en Beroepsdeelprofiel

Landelijke Protocollen SEH

 

De NVSHV beheert de landelijke protocollen (LPSEH).

De laatste versie, ontwikkeld in 2009, is nog steeds verkrijgbaar.

Bestellen kan via de site van de NVSHV of via ed.slangen@home.nl

Kosten zijn 35 euro ( inclusief BTW) exclusief verzendkosten.

Ook is een digitale versie beschikbaar, deze kost 550 euro.

 

Beroepsdeelprofiel SEH verpleegkundige

 

De NVSHV beheert het beroepsdeelprofiel van de SEH verpleegkundigen

De laatste versie, eveneens ontwikkeld in 2009, is nog steeds verkrijgbaar.

Bestellen kan via de site van de NVSHV of via ed.slangen@home.nl

Kosten zijn 10 euro ( inclusief BTW) exclusief verzendkosten.

Speciaal tarief voor SEH-verpleegkundige

Spoedeisende hulpafdelingen zouden een apart tarief moeten heffen als de patiënt door een verpleegkundig specialist wordt geholpen. Daarvoor pleit het MC Haaglanden. Als een verpleegkundige een kraaltje uit de neus van een kind verwijdert, wordt nu een duur specialistisch consult gedelareerd. Het Haagse ziekenhuis pleit voor ‘zware tarieven’ voor hoogcomplexe zorg en lagere voor laagcompexe zorg.

Ook kan een efficiënte inzet van verpleegkundig specialisten de zorg goedkoper maken. Bij calamiteiten werken de verpleegkundigen op de SEH, in alle andere situaties behandelen zij patiënten met laagcomplexe problemen.

Het aanpassen van tarieven is een taak van het ministerie van VWS.

Bron: Zorgvisie , lees hier verder.

Oprichting Europese Vereniging van Spoed Eisende Hulp Verpleegkundigen een feit

Het bestuur is verheugd u te kunnen melden dat tijdens een bijeenkomst op 6 en 7 september 2010 in het Italiaanse Pordenone de European Society of Emergency Nurses (EuSEN) is opgericht. Zestien nationale verpleegkundige organisaties vertegenwoordigen vijftien Europese landen. (België heeft een aparte Vlaams- en Franstalige vereniging.) De volgende organisaties doen mee:

1. The Royal College of Nursing Emergency Care Association of the UK

2. The Maltese Emergency Nursing Association

3. The Swedish Emergency Nursing Association

4. Association Francophone des Infirmier(e)s d’Urgence of Belgium

5. The Irish Republic Emergency Nursing Association

6. The Deutsche Gesellschaft Interdisziplinare Notfallaufnahme of Germany

7. The Associazione Infermieri Specializzati in Area Critica ed Emergenz of Italy

8. The Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen

9. The Cyprus Nurses Association Branch of Emergency and Intensive Care

10. The Nurses Association of Emergency Medicine of Slovenia

11. The Sociedad Espanola de enfermeria de urgencias y emergencias of Spain

12. The emergency and critical care nursing association of Greece

13. Vlaamse Vereniging verpleegkundigen Spoedgevallenzorg of Belgium

14. The Emergency Nursing Association of Poland

15. The Emergency Nursing Association of Croatia

16. Schweizerische Interessengemeinschaft Notfallplege Communaute D’interets soins d’urgence Suisse of Switzerland.

De nieuwe organisatie vertegenwoordigt ongeveer 28.000 spoedeisende hulp verpleegkundigen in Europa.

EuSEN heeft de volgende doelstellingen:

– Promoten van de spoedeisende hulp verpleegkunde als een specialistisch beroep in de lidstaten waar dit nog niet het geval is

– Versterken van de nationale organisaties om zoveel mogelijk spoedeisende hulp verpleegkundigen in Europa te kunnen vertegenwoordigen

– Bevorderen van communicatie en samenwerking tussen Europese spoedeisende hulp verpleegkundigen

– Vertegenwoordigen van Europese verpleegkundigen en spoedeisende hulp verpleegkunde in Europa

– Organiseren van conferenties en congressen en ondersteunen van educatie en onderzoek voor en door spoedeisende hulp verpleegkundigen.

De EuSEN is de eerste internationale organisatie voor spoedeisende hulp verpleegkundigen in Europa en is geïnteresseerd in samenwerking met andere spoedeisende hulp organisaties, zoals:

– The Emergency Nurses Association of North America

– The Australian Colege of Emergency Nursing

– The World Association of Emergency Nurses

– Association des infirmieres infirmiers d’urgence du Quebec

– The Ibero-American Association of Emergency Nurses

– The national Emergency Nursing Association of Canada

– The Mexican Association of Emergency Nursing

– The College of Emergency Nursing of Australia

– The Europian Society of Emergency Medicine

– The Emergency Nurses Society of South African

– The College of Emergency Nursing of New Zealand

– The Japanese Association of Emergency Nursing

En andere hier niet genoemde organisaties.

 

Klik hier voor de eerste nieuwsbrief van EuSEN die op 26 oktober 2010 verscheen.

 

 

Van de bestuurstafel: TROTS

In September ben ik met een aantal collega’s uit Nederland naar het congres van onze Amerikaanse zusterorganisatie (ENA. Emergency Nurses Organisation) geweest. De ENA bestaat in 2010, 40 jaar en hoopt dit jaar haar 40.000ste lid te mogen begroeten. Het congres werd gehouden in San Antonio, Texas, begon op woensdag en eindigde op zaterdagmiddag. Alle medische en verpleegkundige items waren van een kwalitatief hoogwaardig niveau. Ook algemene presentaties: een voetbalspeler uit de hoogste divisie kwam bijvoorbeeld vertellen over ‘fearless leadership’. Een geregisseerd congres: diverse filmpjes over het beroep van SEH-verpleegkundige waarbij de deelnemers bijna tranen in de ogen gekregen. De Amerikaanse collega’s zijn trots op hun beroep en dragen dit ook uit. Natuurlijk heb ik weinig zelfreflexie gezien; een aantal verhalen over agressie en beveiliging, maar geen woord over wachttijden en problematiek van onverzekerden. In Nederland heerst de opvatting ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Maar … konden wij maar iets van die trots overnemen. Ik sta nog vaak met mijn ‘voeten in de modder’ en nog steeds vind ik ons vak het mooiste van de wereld! Laten wij met z’n allen wat meer van die trots uitdragen en minder de nadruk leggen op de zaken die niet goed gaan. Het NVSHV-congres van 2011 staat in het teken van ‘huidige kansen en toekomstige mogelijkheden’ en wil de weg vrijmaken voor meer positiviteit op de werkvloer. Geef gehoor aan de ‘call for abstracts’ elders op de site. Overigens op dit congres NVSHV-lid Christien van der Linden met een posterpresentatie; haar onderzoek over de ‘Low Care Unit’ is verschenen in het Amerikaanse Journal of Emergency Nursing (Juli 2010). In de volgende Triage meer over het ENA-congres.

Helaas heeft het bestuur alweer afscheid moeten nemen van Hermien ten Bolscher; zij is niet meer werkzaam op de SEH. Wél ben ik verheugd jullie te kunnen melden dat twee SEH-verpleegkundigen als aspirant-leden aan het bestuur zijn toegevoegd: Arieke Knook (Breda) en Sandra Willemsen (Sneek). Een lang gekoesterde wens van mij, meer evenwicht in het bestuur tussen management en werkvloer, is daarmee in vervulling gegaan.

Tenslotte: Elders op de site staat een oproep voor foto’s en filmpjes van jullie eigen afdelingen. Jullie mogen op de website (gratis) reclame maken voor je eigen werkplek. (Voor werving op de site moet nog wel betaald worden.) Laat heel Nederland zien waar de jullie goed in zijn.

Een trotse voorzitter,

Frans de Voeght MHA

Meer geweld tegen verpleegkundigen

Verpleegkundigen krijgen steeds vaker te maken met fysiek of verbaal geweld. Dat blijkt uit een enquête die de Consumentenbond heeft gehouden onder 406 verpleegkundigen, waarvan de resultaten op 20 oktober bekend werden.

Ruim de helft van de respondenten heeft in de eerste zes maanden van dit jaar met agressie te maken gehad, zo blijkt uit het onderzoek. De meeste verpleegkundigen melden het incident aan hun werkgever, maar bijna 29 procent van de incidenten wordt niet gemeld. Aangifte bij de politie wordt zelden gedaan, aldus de bond.

Zeker 8 procent van de ondervraagden zegt te stoppen met het werk als gevolg van geweld.

Agressie op de SEH

In 2010 hebben zich op vier SEH-afdelingen incidenten voorgedaan en is het personeel agressief benaderd. De landelijke en regionale pers besteden veel aandacht aan de incidenten. Ook op de Spoedeisende Hulp worden niet alle incidenten gemeld.

Standpunt NVSHV

De NVSHV vindt dat artsen en verpleegkundigen na een bedreiging aangifte moeten kunnen doen onder de naam van hun werkgever. “Bij een aangifte staat nu de volledige naam van de aangever vermeld. Daders kunnen er zo vrij makkelijk achter komen waar de aangever woont, met alle mogelijke gevolgen van dien”, zegt NVSHV-voorzitter Frans de Voeght. “Het is daarom beter om de aangifte te doen onder de naam van de werkgever.”

Bang

Frans de Voeght kan zich voorstellen dat medisch en verpleegkundig personeel bang is om aangifte te doen onder de eigen naam, maar vindt aangifte wel nodig. “Op de SEH is het personeel veel gewend. Van een scheldkanonnade kijkt niemand meer op, maar een doodsbedreiging gaat over elke grens.” Een opmerking als: “Ik wacht je op” gaat de NVSHV dan ook veel te ver.

Deel kennis en ervaringen via de website !

Presenteer jullie eigen afdeling op de NVSHV-website. Dit kan je doen via een filmpje waarin je jouw SEH afdeling promoot. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen? Heb je een onderwerp voor de kennisbank, bijvoorbeeld een cursus over gipstechnieken of een goed protocol ? Deel deze kennis met je collega’s. Wil je iets op de site plaatsen neem dan contact met op de webmaster; er kan dan besproken worden hoe de bestanden worden geplaatst.

 

Mijn email adres is : webmaster@nvshv.nl , voor als je vragen hebt of voor het versturen van bestanden.

Hans

 

Nieuws van GGZ Nederland

Uit een inventarisatie bij een brede kring experts uit het veld blijkt dat de continuïteit van zorg een van de belangrijkste knelpunten in de huidige zorg aan suïcidale patiënten. Door het ontbreken van sluitende afspraken in de keten krijgen suïcidale patiënten niet altijd de juiste (na)zorg. De transfermomenten tussen en binnen zorgorganisaties zijn daarom risicovolle momenten. Daarnaast blijkt dat (onrealistische) verwachtingen over ieders taken en verantwoordelijkheden een belangrijk knelpunt zijn. Praktijkvoorbeelden laten zien dat een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden en duidelijke afspraken over bereikbaarheid, overdracht en terugkoppeling, belangrijke voorwaarden zijn voor een goede samenwerking in de keten.

Op lokaal niveau zijn met name vier partijen verantwoordelijk voor mensen die suïcide plegen of overwegen te plegen: 1. de huisarts, 2. de spoedeisende hulp (SEH), 3. de acute en consultatieve psychiatrie en 4. de reguliere GGZ. Er zijn niet altijd goede afspraken tussen deze partijen onderling over wie wanneer verantwoordelijk is voor mensen met suïcidaal gedrag.

Het ‘Kwaliteitsdocument Ketenzorg bij Suïcidaliteit” ondersteunt huisartsen, artsen op de SEH en de acute en consultatieve psychiatrie en de reguliere GGZ bij het maken van afspraken over wie doet wat en wanneer, bij het signaleren, toeleiden, inschatten, verwijzen, beoordelen en behandelen van patiënten met suïcidaal gedrag. Met deze set van afspraken weten alle partijen waar hun verantwoordelijkheden beginnen èn eindigen, en wat zij van elkaar mogen verwachten.

Richtlijn versus Kwaliteitsdocument Suïcidaliteit

Naast het Kwaliteitsdocument Ketenzorg bij Suïcidaliteit wordt momenteel gewerkt aan een Multidisciplinaire Richtlijn Beoordeling en behandeling van patiënten met suïcidaal gedrag. Deze richtlijn is naar verwachting eind 2010 gereed en gaat in op de vraag wat de beste professionele zorg is. In de richtlijn ligt het accent op de inhoud van de zorg, in het Kwaliteitsdocument ligt het accent op de organisatie van de zorg. De multidisciplinaire richtlijn en dit kwaliteitsdocument vormen samen een tweeluik voor kwalitatief goede zorg.

Het Kwaliteitsdocument wordt onderschreven door verschillende beroepsverenigingen en brancheorganisaties: GGZ Nederland, NFU, NFZP, NIP, NVSHA, NVSHV, NVvP, V&VN. Met het onderschrijven van dit document geven deze organisaties/verenigingen aan dat zij zich in zullen zetten dat hun achterban de aanbevelingen uit het document gaan invoeren.

Folder ‘Als het leven ondraaglijk lijkt’

Lijkt zelfdoding de enige uitweg uit je problemen? Neem dan iemand in vertrouwen en praat erover. En zoek professionele hulp. Kort gezegd is dat de boodschap van de nieuwe patiëntenfolder, die op dit moment wordt verspreid onder spoedeisende hulpartsen, huisartsen en ggz-instellingen.

De folder is bedoeld voor patiënten (en hun familie/naastbetrokkenen) die na een suicidepoging bij de huisartspost of op de Spoedeisende Eerste Hulp komen. Het is bekend dat na een periode van een aantal weken de kans op terugval en een hernieuwde suicidepoging groot is. Door via een folder informatie te vertrekken waar en hoe hulp te zoeken, kan mogelijk worden voorkomen dat iemand opnieuw een poging doet.

Exemplaren van de folder zijn per mail te bestellen bij GGZ Nederland kdponti@ggznederland.nl

Bekijk de folder hier

kwaliteitsdocument Ketenzorg bij suïcidaliteit

Bij suïcidale mensen is continuïteit van zorg cruciaal. Dit blijkt niet in alle regio’s goed geregeld.

Het “Kwaliteitsdocument Ketenzorg bij suïcidaliteit” is een praktische document om afspraken te maken tussen spoedeisende hulp, huisartsen, acute en consultatieve psychiatrie om de zorg voor suïcidale mensen te verbeteren.

De NVSHV staat volledig achter de inhoud van dit document. Daarom verzoeken wij ook onze leden deze handreiking te implementeren.

Bekijk de folder hier

U kunt hier een uitgebreider document lezen over de ketenzorg bij suïcidaliteit.

Melding kindermishandeling gaat beter

Het aantal meldingen vanuit ziekenhuizen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling steeg van 500 in 2007 naar 1300 in 2009. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben de ziekenhuizen in de afgelopen jaren een grote inspanning geleverd om de kwaltiteit van de signalering van de kindermishandeling op de SEH te verbeteren. Volgens de Inspectie voldoen vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizen nu aan de norm.

Lees hier verder op de site van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Hieronder een fragment uit het NOS Journaal over de melding van kindermishandeling.