Reactie van de NVSHV op het conceptadvies LNAZ opschalingsplan COVID-19

De NVSHV herkent de geschetste knelpunten vanuit de samenwerking binnen de acute zorgketen, alsmede vanuit de ervaringen en feedback van onze leden. Een deel van onze leden combineert het werken op de spoedeisende hulp (SEH) met het werken op de intensive care (IC).

Betreft: reactie op concept advies IC-capaciteit

Beste collega’s van V&VN-IC,

Allereerst willen we vanuit het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulpverpleegkundigen (NVSHV) jullie een compliment geven over het concept advies ICcapaciteit, waarin jullie een onderbouwde visie geven op de knelpunten en oplossingsrichtingen voor opschaling van IC capaciteit in crisistijd!

De NVSHV herkent de geschetste knelpunten vanuit de samenwerking binnen de acute
zorgketen, alsmede vanuit de ervaringen en feedback van onze leden. Een deel van onze leden
combineert het werken op de spoedeisende hulp (SEH) met het werken op de intensive care (IC).

De NVSHV ondersteunt de uitgangspunten:
– IC capaciteit opschalen volgens het harmonicamodel
– Meer beschikbaarheid van IC-verpleegkundigen en ondersteuners
– Inzetten op instroom en behoud van personeel
– Zeggenschap van verpleegkundigen in het Outbreak Management Team (OMT)
– Meer opleiden van IC verpleegkundigen en ondersteuners
– Zelf roosteren en combinatiebanen
– Passende arbeidsvoorwaarden zoals psychische ondersteuning
– Aanpassing kwaliteitskader IC tijdens crisis

De NVSHV vraagt aandacht voor verdergaande samenwerking binnen de acute zorgketen op de bovengenoemde onderwerpen, die weliswaar deskundig zijn onderbouwd, maar wel ingestoken zijn vanuit het IC-perspectief. De NVSHV vraagt aandacht voor een bredere aanpak van de geschetste problematiek in het concept adviesrapport. Dit met betrekking tot de acute
zorgcapaciteit vanuit de hele keten die betrokken is bij de crisisopvang, zoals onder andere ambulanceprofessionals en SEH-professionals en personeel van acute opname of COVID-19 afdelingen. Het nieuwe opleidingsdenken voor vervolgopleidingen voor verpleegkundigen (brede basis in de acute zorg, CZO-flex en entrustable professional activities (EPA)) sluit hier al bij aan.
Verder benadrukt de NVSHV het belang van specifieke scholing en coaching van de ICverpleegkundig in de nieuwe coördinerende rol van de IC-verpleegkundige (of andere
gespecialiseerde verpleegkundige) tijdens crisissituaties, zoals dat ook in het advies beschreven is. Wellicht kunnen deze nieuwe rol en taken ook in het nieuwe functieprofiel een plek krijgen.

De NVSVH wil graag actief meedenken en participeren in uitwerking van bovenstaande (vervolg)adviezen over uitbreiding van IC-capaciteit.
Wij wensen u succes bij de aanbieding van het definitieve rapport aan de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de NVSHV,