Vooruitblik jubileum 25 jaar NVSHV, een overzicht door de jaren heen.

In december 2016 bestaat de NVSHV 25 jaar. Een overzicht wordt gegeven van wat er in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden binnen en buiten de vereniging.

De oprichting NVSHV in 1991

Op 9 december 1991 kwamen de initiatiefnemers Frank Jaspers en Erik Scholten bijeen om het oprichten van een vereniging voor spoedeisende hulp verpleegkundigen voor te bereiden. Er werd gezocht naar bestuursleden. Will Rijcken en Wilbert Hoedemaekers werden als bestuurslid toegevoegd. Aan de keukentafel bij Frank Jaspers thuis werd de eerste vergadering belegd. Men wist niet of er voldoende belangstelling voor een vereniging zou bestaan, dus werd er eerst een enquête gehouden. Het overtrof de stoutste verwachtingen. In het totaal vonden 518 verpleegkundigen het een goed idee.

Op 13 mei 1992 werd de NVSHV officieel opgericht met een eerste startkapitaal van fl. 500,– van Johnson en Johnson. Een logo werd ontwikkeld, vlaggen besteld en stickers moesten mede zorgen voor verdere financiering. Op 13 mei 1992 werden de statuten van de vereniging bekrachtigd door de notaris en de vereniging was een feit. Vanaf dat moment ging het in een razend tempo.

In september waren er ruim 250 leden. Dit betekende dat er snel een goede en stevige organisatiestructuur noodzakelijk was. Om taken te verdelen werd er al snel een redactieraad, een congrescommissie en vier regioteams samengesteld.

Een tweede belangrijke stap voorwaarts was het functieprofiel van de SEH-verpleegkundige, waarmee een gewaardeerd en breed draagvlak werd bereikt binnen alle organisaties die betrokken zijn bij de spoedeisende hulpverlening. Het vormde mede de basis voor verdere onderhandelingen met andere partijen.

Het onderwijs werd en is naar een hoog niveau getild. Opleidingen werden gevisiteerd en leverden uitstekende opgeleide verpleegkundigen af.

Verder werd continu gewerkt aan een verdere verbetering van de spoedeisende hulpverlening middels het eigen vakblad TRIAGE, via congressen, themabijeenkomsten en door te zorgen dat we in allerlei organisaties aanwezig waren.

Op 16 februari 1995 werd het eerste NVSHV congres gehouden in Congrescentrum “Koningshof” in Velthoven. Het thema was “Protocol en teamwork hoofdzaak bij trauma”.

De eerste traumaheli werd ingezet bij de VU Amsterdam, beschikbaar gesteld door de ANWB.

 

Eerste uitgave nieuwsbrief Triage in 1998.

Ingrid Coenen van der Burg is eindredacteur en schrijft in “Van de redactie”: De naam “Triage” is gekozen, omdat dit een actueel onderwerp is op alle SEH-afdelingen. Door het invoeren van een efficiënt triagesysteem verbetert de zorg van kwaliteit voor de patiënt.

Het Beroepsprofiel van de SEH-verpleegkundige wordt gevalideerd en gelegitimeerd.

In juli 1998 doet Wilbert Hoedemaekers, lid werkgroep financiering, de oproep aan de SEH’s om kosten in beeld te brengen inzake behandeling, personeel, materialen, werklast, investering.

Minister Borst (gezondheidszorg) wijst 10 traumacentra aan.

In 1999 wordt de nieuwsbrief Triage een tijdschrift en verschijnt 6 maal per jaar.

Het aantal zelfverwijzers op de SEH is een probleem voor de SEH’s en discussiepunt tijdens het jaarlijkse NVSHV-congres. Om zich meer in dit onderwerp te verdiepen wordt de managementcommissie opgericht.

 

In 2000 start het CBO met de Doorbraakserie. Het doel is verkorting van wacht- en doorlooptijden en verbetering van patiëntenzorg op de SEH; het inventariseerden van best practice; succesvolle veranderconcepten voor verkorting van de doorlooptijd.

De website van de NVSHV is vanaf 19 september 2000 operationeel.

Veiligheid in ziekenhuizen wordt een belangrijk onderwerp door de toenemende agressie.

Frank Jaspers treedt af als voorzitter. Wilbert Hoedemaekers wordt voorzitter a.i..

In 2001 start de richtlijnontwikkeling Triage, de werkgroep ontwikkelt protocollen en de profielbeschrijving voor de SEH.

De Landelijke regeling Verpleegkundige Vervolgopleiding wordt op 15 juli van dat jaar ondertekend.

Ingrid Coenen wordt in 2001 benoemd tot voorzitter a.i. van de NVSHV.

In dit jaar is ook de introductie van het Manchester Triage Systeem in Nederland en de STNN introduceert Emergency Nursing Pediatric Course ENPC in Nederland. NVSHV en CBO starten het project Triage.

Artze Prins wordt eindredacteur van het tijdschrift Triage.

 

In 2004 is de IGZ van mening dat de samenhang in de keten en de ketenstructuur (huisarts – huisartsenpost (HAP) – de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) – de ambulancehulpverlening en de afdeling SEH van een ziekenhuis rammelt. Onderzoek naar de afstemming binnen de spoedeisende hulpverlening, 1994 aanzienlijk is verbeterd. Toch, zo is de conclusie komt een ketenbrede visie nog steeds niet van de grond, alsook een ketenbrede evaluatie van SMH en een ketenbreed gevoerd kwaliteitssysteem.

Minister Hogervorst besluit in 2004 dat de ziekenhuizen 180 miljoen moeten bezuinigen.

April 2004: volgens de Raad Van Ziekenhuizen kunnen 23 SEH-afdelingen gesloten worden en kunnen SEH-afdelingen en huisartsenposten functioneel integreren. Deze maatregelen hebben vooral als uitgangspunt een kwaliteitswinst en een doelmatigheidswinst. De grote winst van een integratie van huisartsenposten met SEH-afdelingen ziet de RVZ in een adequate mix van de personele bezetting: huisarts, Nurse Practitioner, SEH-arts, SEH-verpleegkundige en ander ondersteunend personeel.

 

Op 17 maart 2005 treedt Ingrid Coenen af als voorzitter en wordt Frans de Voeght voorzitter NVSHV.

In dit jaar is ook de richtlijn ‘Triage op de Spoedeisende Hulp’ officieel gereed. De richtlijn wordt uitgegeven in het kader van het programma ‘Kwaliteit en Beroepsontwikkeling’ van de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen. Het beroepsdeelprofiel SEH/verpleegkundige is gereed. Het is ook het jaar dat de eerste huisartsenpost (HAP) wordt geopend in Purmerend.

 

Op 20 april 2006 organiseert het ministerie van VWS in Den Haag een bijeenkomst waar het Nederlands Triage Systeem (NTS) word geïntroduceerd.

De NVSHV is, in samenwerking met het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV), in november 2006 gestart met het project Try Triage. In september 2008 wordt de herziene richtlijn Triage op de Spoedeisende Hulp gepresenteerd. De verwachting is dat de herziene richtlijn en de implementatiestrategie zullen leiden tot structurele veranderingen op de SEH en tot een kwalitatieve verbetering van de zorg aan patiënten die de SEH bezoeken.

Het bestuur vergadert regelmatig met de partners binnen het Cluster Acute Zorg (CAZ). Doel is een gezamenlijke visie op de Acute Zorg.

In april 2006 verschijnt een concept document over het Nederlands Triage Systeem (NTS). De NVSHV heeft een belangrijke stempel kunnen drukken op het resultaat. Het NTS is samengesteld uit de verschillende in Nederland gebruikte triagesystemen.

 

De NVSHV is betrokken bij het ontwikkelen van prestatie-indicatoren voor de spoedeisende keten. Dit project wordt uitgevoerd door het RIVM in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Voorstel Levelindeling SEH van VWS was de directe aanleiding voor het vormen van de werkgroep, waarin de NVSHV participeert, zijn de constateringen uit het Inspectierapport naar de toegankelijkheid en kwaliteit van de SEH-afdelingen. In de zoektocht naar een werkbare indeling is ervoor gekozen om competenties en profielen (karakteristieken) als uitgangspunten te nemen om de verschillen tussen SEH’s aan te geven.

Do Triage; de doelstelling van dit project is met de kennis uit Try Triage, de herziene richtlijn te implementeren met behulp van sleutelfiguren in de periode 2008 tot 2010.

 

Het arbeidsmarktonderzoek SEH verpleegkundigen is opgesteld en uitgevoerd door de managementcommissie van de NVSHV. In het voorjaar van 2009 hebben alle managers van de Nederlandse SEH-afdelingen de vragenlijst ontvangen. 61% heeft deze vragenlijst ingevuld geretourneerd. Het onderzoek is aangeboden aan het ministerie van VWS en de Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De resultaten zijn gepubliceerd in het vaktijdschrift Triage en op de website nvshv.nl

In 2010 lanceert de NVSHV een nieuwe huisstijl, zowel voor het vakblad Triage als de website. De NVSHV richt zich op De beroepsvereniging voor de acute zorg.

Jos de Bruijn wordt eindredacteur van vakblad Triage.

 

Landelijk Protocol SEH; uniek in de acute zorgketen is het feit dat de verpleegkundige SEH-protocollen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Stichting LAMP (Landelijke Ambulance en Meldkamer Protocollen). Zij sluiten daarmee naadloos aan op de door en voor de ambulancezorg reeds ontwikkelde en gehanteerde protocollen.

 

Het Rapport ‘Vanuit een stevige basis’ is geschreven naar aanleiding van een Inspectierapport waarbij problemen op het gebied van toegankelijkheid en kwaliteit van SEH’s worden blootgelegd. In het rapport wordt het basisprofiel beschreven waar een SEH minimaal aan moet voldoen. Zo worden eisen gesteld aan de medische en verpleegkundige kwaliteit. Aan de verpleegkundigen, werkzaam op de SEH afdeling, worden eisen gesteld: minimaal een SEH-diploma, een aantal cursussen op het gebied van traumatologie en kinderopvang worden verplicht gesteld.

 

De EuSEN (European Society for Emergency Nursing) is opgericht om de verpleegkundige activiteiten in het veld van de acute zorg binnen Europa te promoten. De organisatie wil de brug zijn voor de samenwerking tussen de aangesloten landen. Een van de activiteiten van de EuSEN is het opzetten van een uitwisselingsprogramma. Jaarlijks wordt er een mini-symposium georganiseerd. De NVSHV heeft een zetel, sinds 2010, in het EuSEN-bestuur.
In de werkgroep Kindermishandeling in de Zorg wordt gekeken naar de grootste belemmeringen en/of kansen in de huidige praktijk. Samen met de Augeo Foundation (een particulier initiatief ter bestrijding van kindermishandeling) wordt een e-learning programma ontwikkeld voor SEH-verpleegkundigen.

In de werkgroep Vroegsignalering Alcohol denkt de NVSHV mee over concrete activiteiten die kunnen worden ontplooid om, nut en betekenis van screening op alcoholproblematiek en van kortdurende interventies, in de tweedelijnsgezondheidszorg onder de aandacht te brengen.

 

Nederlands Triage Systeem (NTS); de ontwikkeling in 2011 is een unieke samenwerking van het Nederlands Huisartsen Genootschap, GGZ Nederland, Ambulancezorg Nederland en de NVSHV. Het systeem past in de visie dat er een betere samenhang en afstemming binnen de keten van de acute zorg moet komen.

De taak van de commissie Onderzoek & Onderwijs is onderzoek door SEH-verpleegkundigen te stimuleren. De NVSHV werkt mee aan de ontwikkeling van een nieuw meetinstrument die de kwaliteit van de samenwerking binnen de keten spoedzorg in kaart brengt vanuit het patiëntenperspectief: de CQ-index Keten Spoedzorg.

 

Nieuwe richtlijn Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen; de pijnbehandeling in de spoedketen kan verbeterd worden. Er is weinig eenduidigheid in handelen binnen en tussen schakels in de keten, met als gevolg dat pijnbehandeling niet altijd wordt ingezet, of soms tegenstrijdig is aan elkaar. Het is aangetoond dat inadequate behandeling van acute pijn leidt tot vertraagde genezing, verminderd functioneel herstel en een verstoorde afweerfunctie.

Samen met dertien landelijke beroepsverenigingen en een subsidie uit het ZonMw Spoedzorgprogramma is een nieuwe richtlijn voor acute pijnbehandeling bij traumapatiënten ontwikkeld. De NVSHV is eigenaar van deze richtlijn. In 2011 is de richtlijn gereed en uitgegeven.

 

De meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld voor verpleegkundigen is tot stand gekomen. De meldcode volgt de richtlijnen van het basismodel Meldcode en geeft verpleegkundigen de mogelijkheid om met vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld aan de slag te gaan.

 

Elk jaar organiseert de NVSHV een Landelijk Congres en een Managementcongres. Cora Hoffmann is aangesteld als voorzitter van de managementcommissie.

Het vakblad Triage wordt nu, in plaats van 6 keer per jaar, viermaal per jaar uitgegeven. De vaste rubriek zijn “In de scoop” waar een SEH-afdeling van Nederland uitgebreid aan het woord komt over innovaties, kwaliteit en nieuwbouw. “In het buitenland”, “Actueel” (zaken / gebeurtenissen (o.a. de opvang van slachtoffers na de vliegtuigramp bij Schiphol en de opvang van gewonden op Koninginnedag te Apeldoorn) en de rubriek “Wetenschap”.

De NVSHV participeert in het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in een onderzoek naar de zorg voor illegalen op de SEH.

 

Op 1 november 2013 treedt het Kwaliteitsregister van de NVSHV in werking. Het bestuur van de NVSHV denkt dat spoedeisende hulpverpleegkundigen trots zijn op hun vak en dat willen vastleggen, registreren en uitdragen. Door je te registreren toon je aan dat je continu investeert in het bijhouden van kennis op het gebied van spoedeisende hulp verpleegkunde en dat je op de hoogte bent van nieuwe inzichten, methodieken en richtlijnen.

NVSHV neemt sinds juni 2015 deel aan de V&VN Vakcommissie Acute Zorg. Deze is samengesteld uit de Ambulancezorg, Militaire Verpleegkunde en Verzorging, de Nederlandse Vereniging voor IC Verpleegkundigen en Medium Care Verpleegkundigen.

De commissie volgt het landelijk beleid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, VWS en andere belangrijke brancheorganisaties die gelieerd zijn aan acute zorg en richt zich op de inhoud.

De NVSHV heeft zich niet aangesloten bij de V&VN maar neemt gedurende 2 jaar deel aan dit overleg.

Na een periode van 10 jaar neemt Frans de Voeght afscheid als voorzitter van de NVSHV en Artze Prins wordt door de algemene ledenvergadering aangesteld als de nieuwe voorzitter.

Met Venticare zijn gesprekken gaande (gestart medio 2015) over wat Venticare en de NVSHV voor elkaar kunnen betekenen en hoe beiden de professionalisering en kennisverspreiding voor professionals in het acute blok kunnen versterken.