SEH Jeroen Bosch Ziekenhuis start met screening naar ouderenmishandeling

1 op de 20 ouderen in Nederland krijgt te maken met een vorm van mishandeling. De overheid pakt dit steeds actiever aan en ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis zet zich in voor de landelijke aanpak van ouderenmishandeling

als één van de eerste ziekenhuizen van Nederland start het JBZ met het standaard screenen op ouderenmishandeling op de Spoedeisende Hulp

Ouderenmishandeling kent verschillende vormen, van psychische of lichamelijke mishandeling tot financiële uitbuiting en verwaarlozing. Het screenen op ouderenmishandeling is belangrijk omdat ouderen vaak zelf niet naar buiten treden als ze mishandeld worden. Dit kan zijn omdat ze zich schamen, ze afhankelijk zijn van de pleger of omdat ze niet weten waar ze terecht kunnen voor hulp. Door binnenkomende ouderen in het ziekenhuis te screenen, wordt mishandeling (h)erkend en kan er iets aan worden gedaan.

Doel JBZ

In januari 2015 is het JBZ gestart met het project Ouderenmishandeling. Het doel is om ouderen die op de SEH binnenkomen standaard te screenen op ouderenmishandeling en daarnaast in het hele ziekenhuis signalen van ouderenmishandeling te (h)erkennen.

Wanneer de screening of signalering leidt tot verdenking van ouderenmishandeling, wordt er gekeken of er hulp ingezet kan worden of wordt er een melding gedaan bij Veilig Thuis; het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Herkennen en erkennen

Om het project Ouderenmishandeling in goede banen te leiden, is er momenteel een testfase gaande, is er een aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling aangesteld en vinden er vanaf 4 juni casuïstiekbesprekingen plaats. Daarnaast worden in 2015 en in 2016 alle JBZ-medewerkers van risicoafdelingen geschoold in het (h)erkennen van signalen van ouderenmishandeling.

De zorg inzetten op het pad naar hulp

Niet alle ouderenmishandeling gebeurt moedwillig: door de toegenomen zwaarte van mantelzorg kunnen sommige mantelzorgers het niet goed aan en kan bijvoorbeeld verwaarlozing optreden. Door te screenen kan het JBZ de oudere helpen, maar in sommige gevallen ook de verzorgers.

Landelijke koploper

Sinds 1 juli 2013 zijn zorgverleners in Nederland wettelijk verplicht om bij vermoedens van huiselijk geweld een melding te doen. Zorgverleners kunnen niet meer wegkijken. Bij kindermishandeling wordt er in bijna ieder ziekenhuis al standaard gescreend. Landelijk is de aanpak van ouderenmishandeling nog volop in ontwikkeling en heeft het JBZ de kans om een voorbeeldfunctie te zijn voor andere ziekenhuizen.

Nederland en internationaal

In juni 2011 is het actieplan “Ouderen in Veilige handen “gelanceerd door het ministerie van VWS. In dit plan staan een aantal actiepunten gemeld om meer bekendheid te geven aan ouderenmishandeling, zoals de spotjes op TV. Ook buiten Nederland is er steeds meer aandacht voor ouderenmishandeling: de Verenigde Naties heeft in 2006 de World Elder Abuse Awareness Day (internationale Dag tegen Ouderenmishandeling) bedacht, die jaarlijks plaatsvindt op 15 juni.

Bron : jbz.nl

jbz