Ledenvergadering NVSHV

Op donderdag 25 april 2013 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats.De vergadering wordt gehouden op het Spoedplein van het HagaZiekenhuis te Den Haag.

De agenda van de ledenvergadering ziet er als volgt uit:

15.30 uur –  Opening en jaaroverzicht

– Aanvulling agenda

– Mededelingen

– Notulen 26 maart 2012

– Financiële verantwoording boekjaar 2012

– Begroting 2013

– Vaststellen contributie 2013  Voorstel is om de contributie niet te verhogen

– Bestuurlijke zaken:

a. Benoemen aspirant lid Sivera Berben

b. Aftredend volgens schema en herkiesbaar: Frans de Voeght en Ed Slangen

c. Aftredend Riet Veldhuisen

– Presentatie kwaliteitsregister NVSHV

– Rondvraag

– Sluiting

– Rondleiding Spoedplein HagaZiekenhuis

 

Voor deelname aan deze vergadering kan je je aanmelden per e-mail : folmcom@xs4all.nl

Symposium ‘Komt een ouder bij de dokter’

Signaleren kindermishandeling op basis van ouderproblematiek.

In 2007 nam het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) het initiatief om aandacht te vragen voor de kwetsbare positie van kinderen. In het bijzonder voor kinderen die opgroeien bij een ouder die kampt met problemen op het gebied van huiselijk geweld, psychiatrie of misbruik van alcohol of drugs. Uit onderzoek en ervaring is bekend dat kinderen ernstige schade kunnen ondervinden wanneer zij opgroeien bij ouders met ernstige individuele of relatieproblemen. In samenwerking met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Haaglanden kwam het zogenaamde ‘ouderprotocol’ tot stand.

Met dit MCH Protocol worden kinderen gemeld bij het AMK waarvan de ouders de Spoedeisende Hulp (SEH) bezoeken i.v.m. gevolgen van huiselijk geweld, na een poging tot suïcide en of na intoxicatie van alcohol of drugs. Uit onderzoek naar dit protocol is onder andere naar voren gekomen dat signalering van kindermishandeling gebaseerd op ouderkenmerken op de SEH een zeer hoge positief voorspellende waarde heeft. Twee derde van de gemelde kinderen waren nog niet bekend bij het AMK.

Op maandag 3 juni 2013 zullen in het Bel Air hotel te Den Haag alle resultaten van het onderzoek naar het werken met dit protocol gepresenteerd worden  op het symposium ‘Komt een ouder bij de dokter’. Naast de presentatie van deze resultaten door Hester Diderich, aandachtsfunctionaris kindermishandeling MCH en Paul Baeten, manager AMK Haaglanden, zal ook de website gepresenteerd gaan worden van de landelijke implementatie van het MCH Protocol. Hierbij zal een implementatie map aangeboden worden waarin alle benodigdheden zitten die een SEH en een AMK nodig hebben om het protocol succesvol te kunnen implementeren ( faxen, protocollen, stroomschema’s en scholing d.m.v. e-learning en face to face lessen).

Verder zijn er in de middag paralelsessies te volgen waarbij paralelsessie 2 zich zal richten op het signaleren van ouderproblematiek op de SEH en Albert van Eerten, SEH verpleegkundige MCH en Rob Huijsen, vertrouwensarts AMK Haaglanden, uit eigen ervaring vertellen over de werkwijze van het protocol, de confrontatie met de ouders en het vervolg onderzoek.Naast deze informatie wordt er ook een presentatie gehouden waarin de gevolgen van het opgroeien in problematische gezinnen uiteengezet wordt en wordt er ingegaan op de noodzaak tot handelen als vechtende, verslaafde, psychiatrische of criminele ouders zich melden, of gemeld worden via de SEH.

Dit symposium biedt de SEH verpleegkundige kennis aan van de korte en lange termijn gevolgen van kindermishandeling, van problemen bij ouders die kunnen leiden tot kindermishandeling, van de mogelijkheden voor hulpverlening aan mishandelde kinderen en hun gezinnen en reikt deelnemers richtlijnen aan voor het handelen bij problemen bij ouders die kunnen leiden tot kindermishandeling.

Voor meer informatie over het symposium kunt u naar de website www.komteenouderbijdedokter.nl