Nieuwsbrief Stichting NTS

Beste lezer,

De laatste nieuwsbrief is alweer een tijd geleden. Nu de organisatie van de Stichting NTS een feit is, krijgt de communicatie met gebruikers meer aandacht. Deze nieuwsbrief zal voortaan periodiek verschijnen, minimaal één keer per kwartaal. Vragen naar aanleiding van dit nieuws of opmerkingen zijn van harte welkom. Ik wens u veel leesplezier!

 

Triagistenmiddag goed bezocht


Op woensdag 14 november vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats met gebruikers van de NTS. Er waren ruim 70 belangstellenden. In het eerste deel is ingegaan op de stand van zaken NTS en de werkwijze van de redactieraad. Vervolgens is er aandacht besteed aan de triagecriteria in relatie tot veiligheid en doelmatigheid. Het laatste deel is besteed aan ervaringen met de NTS en wensen voor verbetering. Voor nadere informatie of vragen: secretariaatNTS@de-nts.nlHet verslag van de bijeenkomst komt op de site (www.de-nts.nl) te staan.

Tweede Nederlandse Triage Congres 2013

Op donderdag 11 april wordt het tweede Triage congres gehouden in het AMC, Amsterdam. Tijdens dit congres komen alle aspecten van triage aan de orde en omvat veel meer dan alleen de NTS. Ook andere (internationale) triagestandaarden worden besproken.De congrescommissie is in november gestart met het samenstellen van het programma.Reserveer deze datum alvast in uw agenda!

Versie 5

Op 1 juni heeft de redactieraad versie 5 geleverd aan de ICT leveranciers. Behalve een update van de content zijn er nieuwe functies bijgekomen, zoals steunvragen bij elk triagecriterium en triageplus voor de triage op de SEH afdelingen.

Ziekenhuizen 

Momenteel wordt er gewerkt aan een contract NTS met het Diakonessenhuis Utrecht. Ook andere ziekenhuizen die met Chipsoft werken kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om zelf content via ZIS in te voeren. Daarnaast zijn een 6-tal ziekenhuizen zeer geïnteresseerd en oriënteren zich op het gebruik van NTS in 2013.De NVSHV heeft middelen ter beschikking gesteld (in de vorm van capaciteitsondersteuning) waarvan ziekenhuizen gebruik kunnen maken ter ondersteuning invoering NTS.

Huisartsenposten

Het aantal HAP’s dat met NTS werkt, groeit gestaag. Op dit moment zijn er ca. 40 HAP’s die met NTS werken. Daarvan zijn in 2012 gestart de HAP’s: SHR Leiden, Rijnmond, Gorinchem, Nucleus Zeeuws Vlaanderen, Gelderse Vallei, Hoorn, Almelo, Westelijke Mijnstreek, Oude IJssel, West Brabant, Zutphen, Alkmaar, Terneuzen en Tiel. In 2013 zullen naar verwachting de HAP’s Assen, Schiedam, Delft en Veldhoven een start maken met NTS.

Ambulancezorg 

Begin april dit jaar is het Project ‘NTS Meldkamers Ambulancezorg’ gestart. In dit project participeren 15 regio’s waarvan er zeven al definitief hebben gekozen voor de NTS. De overige regio’s maken nog een keuze. Als leverancier voor de software is Topicus Zorg geselecteerd. Op dit moment wordt de applicatie geschikt gemaakt voor de meldkamers ambulancezorg. Zo wordt er een koppeling gebouwd met het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS).In het project staan patiëntveiligheid en doelmatige zorg binnen de acute zorgketen centraal. Men kijkt dus bewust verder dan de eigen meldkamer en richt zich op de samenwerking in de keten met de patiënt als uitgangspunt.

Eenduidige triage

In eerste instantie richt het MKA-project zich, in de acute zorgketen, op het gebruik van een gemeenschappelijke taal en aanpak, zodat een patiënt op alle locaties en bij alle disciplines op dezelfde wijze getriëerd wordt. In tweede instantie zal middels de NTS ook informatie worden uitgewisseld met andere meldkamers, huisartsenposten en spoedeisende hulpafdelingen, mits er met de NTS wordt gewerkt. Hiervoor worden nu al voorbereidingen getroffen.

Eerste meldkamer live

Op 10 december zal de eerste meldkamer live gaan met de NTS. Dit is Limburg Zuid. Daarna volgen in het eerste kwartaal 2013: Gelderland Zuid, Gelderland Midden, Utrecht, Haaglanden, Twente en Limburg Noord.Overige regio’s die participeren in het project zijn: Groningen, Fryslân, Drenthe, Noord Oost Gelderland, Zuid Oost Brabant, Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Mits zij kiezen voor de NTS volgen zij eveneens in 2013. Streven is om uiterlijk in 2014 de koppeling met andere organisaties in de keten functioneel te hebben. Het project wordt geleid door een externe projectleider: Julia Benda-Poetsma, voor nadere informatie: J.benda-Poetsma@inview.nl

Triageplus

De NTS heeft in samenwerking met het AMC een werkconferentie georganiseerd met SEH’s om een standaard op te stellen voor triageplus (advanced triage). Hierbij kan een SEH de wachttijd van de patiënt optimaal benutten door op basis van de uitkomst van de triage (urgentie en symptomen) aanvullend onderzoek te starten en interventies uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn: pijnstilling, bloed- en röntgenonderzoek. Het resultaat is verwerkt in versie 5.

Organisatie NTS

Per 1 maart is Patricia Buvelot aangesteld als office manager voor het bureau NTS. Haar opdracht is de staande organisatie voor NTS professioneel vorm te geven. De organisatie werkt “lean and mean” met een driekoppig bestuur en een redactieraad, die uit zeven experts bestaat. In beide gremia zijn de drie domeinen vertegenwoordigd: ambulancezorg, spoedeisende hulp en huisartsen.

Bestuur

Het bestuur bepaalt op hoofdlijnen de koers en draagt de voordelen van systematische triage binnen de acute zorgketen uit. Het bestuur bestaat uit drie leden: Tjerk Hiddes, voorzitter, Ed Slangen, secretaris en Marc Eyck, penningmeester.

Redactieraad

De redactieraad is verantwoordelijk voor het up to date houden van de content van de standaard en houdt hiervoor nauw contact met de gebruikers en experts uit het veld.De redactieraad bestaat uit Roeland Drijver (voorzitter), huisarts, Wim ten Wolde (Ambulancezorg), vicevoorzitter, Ike van den Brink (NVSHV), SEH verpleegkundige, Markus Kruyswijk (NHG) huisarts, wetenschappelijk medewerker Acute zorg, Pieter Noë (NVSHA), SEH arts, Pierre van Grunsven (Ambulancezorg), arts/medisch manager Veiligheidsregio Gelderland Zuid/Sector RAV en Arjan Braam (Altrecht GGZ) psychiater en adviserend lid.