Verbeteren van de zorgverlening door lean thinking: actieonderzoek op een afdeling spoedeisende hulp

Donderdag 13 oktober is Remco Rosmulder gepromoveerd aan de Universiteit Twente op een onderwerp relevant voor de acute zorg.
Het proefschrift is getiteld “Verbeteren van de zorgverlening door lean thinking: actieonderzoek op een afdeling spoedeisende hulp”.
In dit onderzoek zijn de principes van het lean denken toegepast om de doorstroming op de SEH te verbeteren. Het onderzoek beschrijft vijf verbeterprojecten die werden uitgevoerd op de SEH van het AMC in Amsterdam.
Eén daarvan was het succesvolle advanced triage project. De samenvatting van het proefschrift kunt u hier downloaden. Een digitale versie van het volledige proefschrift is te vinden op www.rosmulderzorginnovatie.nl/publicaties (bovenste item).

Bestuur NVSHV overlegd met VWS

Begin september 2011 vond overleg plaats tussen een bestuurlijke afvaardiging NVSHV en het ministerie van VWS, directie curatieve zorg 2de lijn en de directie Beroepen, Wetgeving en Taakherschikking. Aanleiding tot dit overleg was de op komst zijnde brief van de minister van VWS (eind 2011) inzake de (her)inrichting van de acute zorg. De afgelopen maanden bereikten ons  al regelmatig het nieuws dat het huidige kabinet het aantal SEH-afdeling (fors) wil verminderen ten gunste van versteking acute zorg 1ste lijn.
Tijdens het gesprek blijkt, zo is de conclusie achteraf, dat het ministerie nog weinig richting en visie heeft inzake een aantal essentiële vraagstukken, zoals: de financiering acute zorg, de prestatie-indicatoren, het onderscheid tussen basis acute zorg en ziekenhuizen met een profiel in de acute zorg en ook taakherschikking in de acute zorg. Op dit laatste punt pleitte de NVSHV voor een vergaande vorm van taakherschikking, met de SEH-verpleegkundige als vertrekpunt. Op dit moment wordt taakherschikking vanuit het ministerie vooral ingevuld door de inzet van de verpleegkundig specialist, artikel 14 Wet BIG. Via wetgeving worden taken en daaraan gekoppelde bevoegdheden opnieuw ingeregeld. Een gemiste kans, in de opvatting van de NVSHV. In de spoedeisende hulp verlening zijn veel goed gekwalificeerde SEH-verpleegkundigen werkzaam, die uitstekend in staat zijn de laag complexe acute zorgvragen adequaat en kwalitatief volwaardige ‘’af te handelen’’, zonder dat deze verpleegkundigen zich eerst moeten kwalificeren tot verpleegkundig specialist. Anders gezegd: leidt beperkte taakherschikking zoals die nu door de overheid wordt opgezet niet snel tot een fuikfunctie voor hoog opgeleide verpleegkundige beroepsbeoefenaren? Het departement nodigde de NVSHV uit om met onderzoeksgegevens te komen waarin werd aangetoond dat die SEH-verpleegkundige uitstekend in staat is om laag complexe acte zorg ter verlenen, zonder tussenkomst van een medicus. Het zou mooi zijn hieraan tevens een verpleegkundig tarief te koppelen, om daarmee een zekere doelmatigheid te bereiken in termen kosten.
Een tweede belangrijk gesprekspunt tijdens het overleg was het profiel van de basis acute zorgvoorziening. Wat is hierover de opvatting van de NVSHV, zo was de vraag van het ministerie. Dit vraagstuk verkennend was de slotconclusie dat het huidige profiel, zoals opgenomen in het rapport van 2010:   Kwaliteit op de SEH: vanuit een stevige basis op onderdelen uitstekend geschikt zou zijn voor het profiel van een basis acute zorgvoorziening. Met name het profiel van de SEH-verpleegkundige zou hierin integraal kunnen worden overgenomen, zo was ook de opvatting van het ministerie.
Het departement worstelt, zo blijkt, nog steeds met de vraag wie in de regio nu de regie moet krijgen in de acute zorg? Ligt dat bij de ziekenhuizen, bij het ROAZ, bij het openbaar bestuur en veiligheid, of moet er een nieuw kader geschetst worden? Zonder een duidelijk standpunt hierover ingenomen te hebben, was de conclusie van beide partijen dat er nog veel ingekleurd dient te worden in de acute zorgketen, ook voor wat betreft de regie.
Met de boodschap van VWS om vooral zelf als beroepsgroep aan eigen identiteit en ontwikkeling te werken werd het gesprek afgesloten en kijkt het bestuur uit naar de aangekondigde brief acute zorg.