Twee NVSHV leden genomineerd

Twee NVSHV leden genomineerd voor Anna Reynvaan Prijs

Binnen de afdeling Spoedeisende hulp van het Medisch Centrum Haaglanden zijn twee projecten genomineerd voor de landelijke Anna Reynvaan Prijs die het AMC jaarlijks uitreikt. Namelijk het project ‘Nazorg weglopers van de Spoedeisende Hulpafdeling’ van Christien van der Linden en het project ‘Vroegsignalering overmatig alcoholgebruik op de Spoedeisende Hulp’ van Angelique van Gaalen. In totaal zijn er drie genomineerden voor de Anna Reynvaan Praktijkprijs. Uitreiking vindt plaats op donderdag 19 mei in de stadsschouwburg van Amsterdam.

Screening alcoholgebruik

Alle volwassen patiënten worden sinds september 2010 nu op de SEH gescreend op bovenmatig alcoholgebruik. Dit wordt gedaan met een speciale vragenlijst. Het MCH is het eerste ziekenhuis in Nederland dat op de SEH deze alcoholscreening standaard bij volwassenen patiënten uitvoert. Doel is overmatig alcoholgebruik te signaleren en de patiënt bewust te maken van het drinkgedrag. Ook om te laten zien wat hiervan de mogelijke gevolgen zijn op de korte en lange termijn. Het uiteindelijke doel is het behalen van gezondheidswinst voor de patiënt, het mogelijk verminderen van terugkerend SEH-bezoek en het leveren van een maatschappelijk bijdrage aan het verminderen van overlast en economische kosten die samenhangen met alcoholmisbruik.

Weglopers

Bij het project ‘Nazorg weglopers op de SEH’ worden alle patiënten die vlak vóór of direct nà triage de SEH van MCH Westeinde verlaten, opgebeld door een verpleegkundige. Dit omdat patiënten die weglopen soms toch dringend medische hulp nodig hebben. De gemiddelde duur van een telefoontje is tien minuten, variërend van drie minuten (bijvoorbeeld als de klacht vanzelf over is gegaan) tot drie kwartier (als de patiënt nog ziek is, veel wil vertellen of advies gegeven moet worden of zelfs verwijzing nodig is). Door de telefoontjes kunnen patiënten vaak goed geholpen worden met een zelfzorgadvies of naar de huisarts te gaan. Mogelijk worden dubbelbezoeken zo voorkomen. De meerderheid van de patiënten wordt bereikt (60%) en de reacties zijn vaak erg positief: ‘Ik ben blij dat ik mijn verhaal kwijt kan bij u.”

Anna Reynvaan Praktijkprijs

Anna Reynvaan is het boegbeeld van de Nederlandse verpleegkunde. Zij staat aan de wieg van de professionalisering van de verpleging, aan het eind van de 19e eeuw. Mede door haar inspanningen ontwikkelde de verpleging zich tot een beroep waarvoor een opleiding nodig was, examens afgelegd moesten worden en waar een inkomen te verdienen was.

De Praktijkprijs gaat naar een initiatief of project van een verpleegkundige dat leidt tot een meetbaar resultaat in de directe patiëntenzorg en is dé prijs voor verpleegkundig Nederland.

                   

Angelique v Gaalen                              Christien v d Linden

 

 

Onderzoek NOS

Meer dan de helft aantal SEH’s kan sluiten

Als de aanrijtijden voor ambulances worden vastgesteld op 45 minuten, kan het aantal SEH’s terug van 105 naar 47. Minister Schippers wil de aanrijtijden van ambulances verlengen, wat inhoudt dat een ambulance na een melding binnen drie kwartier op de SEH moet zijn. De minister heeft geen bezwaar tegen het sluiten van afdelingen. De zorgverzekeraars willen al langer minder afdelingen voor spoedeisende hulp, om zo kosten te besparen. Jaarlijks bezoeken 2 miljoen patiënten een SEH. De NVSHV is benieuwd naar de invulling van de plannen en verwacht in ieder geval veel (ambulance)transport tussen de ziekenhuizen als gevolg. Bovendien vraagt de vereniging zich af waar de norm van 45 minuten op gebaseerd is.

Bron: NOS Teletekst

 

NVSHV start onderzoek naar haalbaarheid eigen kwaliteitsregister

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 maart jl. is besloten het jaar 2011 verder te benutten voor onderzoek naar een kwaliteitsregister voor de verpleegkundigen werkzaam in de acute zorg. In 2012 zou het kwaliteitsregister ingevoerd moeten worden. Waarom deze stap?

Transparantie en inzage in kwaliteit van zorg en kwaliteit van beroepsuitoefening worden in toenemende mate belangrijk. Zorginstellingen als ook patiënten/consumenten willen weten welke kwaliteit van zorg door professionals geleverd wordt. Beroepsbeoefenaren hebben daarnaast de behoefte kenbaar te maken welke beroepskwalificaties en daarbij behorende competenties zij bezitten. Een kwaliteitsregister biedt hiermee voor alle partijen de zo gewenste transparantie en inzage.

Voldoet het bestaande kwaliteitsregister V&VN niet?

Nadrukkelijk heeft de Algemene Ledenvergadering NVSHV besloten zich niet aan te sluiten bij de koepel van verpleegkundigen en verzorgenden, de V&VN. Aan deze keuze liggen diverse beweegredenen ten grondslag. Een van de redenen is dat ook het kwaliteitsregister van de V&VN een vooral kwantitatief register is, niet is vastgelegd over welke kwaliteiten een beroepsbeoefenaar dient te voldoen. Daarnaast is het kwaliteitsregister van de V&VN niet specifiek voor bepaalde doelgroepen, zoals de verpleegkundigen werkzaam in de acute zorg. Twee belangrijke redenen waarom de NVSHV van mening is om te streven naar een eigen kwaliteitsregister.

Is de NVSHV uniek in haar streven naar een eigen kwaliteitsregister?

Beslist niet! Naast de NVSHV hebben ook nadere beroepsgroepen, bijvoorbeeld de beroepsgroep van diabetesverpleegkundigen (EADV) en de beroepsgroep van hart- en vaatverpleegkundigen (NVHVV) een goed functionerend eigen kwaliteitsregister.

Hoe verloopt de uitwerking?

In opdracht van het bestuur van de NVSHV werkt de Onderwijsraad NVSHV aan een businesscase kwaliteitsregister. In deze businesscase wordt uitwerking gegeven aan de deelaspecten van het kwaliteitsregister. Hierbij moet gedacht worden aan: criteria voor (her)registratie – procedure van (her)registratie – ICT-infrastructuur – bewijslast – financiële aspecten.

Via de website van de NVSHV wordt u als bezoeker van deze site op de hoogte gehouden.