Conceptrichtlijn ‘Vooraankondiging en Overdracht van ambulance naar SEH’gereed

De conceptrichtlijn ‘Vooraankondiging en Overdracht van ambulance naar SEH’ ligt ter becommentariëring bij de NVSHV. De richtlijn geeft aanbevelingen over de vooraankondiging en overdracht van patiënten die overgaan van de prehospitale ambulancezorg naar de SEH. De richtlijn dient als onderbouwing voor het protocol ‘Vooraankondiging en Overdracht’ uit het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA 5.22) en het Landelijk Protocol Spoedeisende Hulp (LPSEH 1.12).

Overdracht van ambulance naar SEH wordt beschouwd als een risicovol moment, waarbij de continuïteit en kwaliteit van zorg in het geding kunnen komen door risico op informatieverlies en overdracht van verkeerde informatie. Om de risico’s te reduceren is één eenduidige methodiek voor de vooraankondiging en overdracht, van groot belang. Een middel om te komen tot een eenduidige methodiek voor vooraankondiging en overdracht is een ketenrichtlijn, met als afgeleide een ketenprotocol.

Eén van de aanbevelingen uit de richtlijn is dat de DeMIST-methodiek moet worden opgenomen in het protocol vooraankondiging en overdracht voor ambulance en spoedeisende hulp, ondanks dat wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt van DeMIST-methodiek (Demographic information, Mechanism of injury, Injuries sustained, Symptoms and signs, Treatment given).

Andere ketenbrede protocollen die nog ontwikkeld worden, zijn: ‘Acuut Coronair Syndroom en ‘Septische Shock’.

Meer over het project ‘Ketenbrede Landelijke Protocollen Spoedzorg’ op het Landelijk Congres NVSHV van 29 maart a.s. Remco Ebben, onderzoeker en promovendus Lectoraat Acute Intensieve Zorg, gaat tijdens zijn presentatie in op de ontwikkeling van het ketenprotocol ‘Vooraankondiging en Overdracht’. Daarnaast geeft hij antwoord op de vraag welke methodieken voor aankondiging en overdracht er internationaal beschreven zijn.

Klacht arts tegen SEH-verpleegkundigen afgewezen door tuchtcollege

Het tuchtcollege in Groningen heeft de klacht van een arts tegen twee SEH-verpleegkundigen afgewezen. De verpleegkundigen werd verweten dat zij zijn opdracht negeerden en hun eigen protocol volgden.

Casus: Op 6 maart 2009 werd om 23.45 uur een patiënte per ambulance op een SEH binnengebracht.. De familie had mevrouw onderaan de trap gevonden en zij was op dat moment niet aanspreekbaar.

Omdat het volgens de verpleegkundigen niet duidelijk was of de patiënte van de trap was gevallen, maar er mogelijk sprake was van een trauma wilden zij het ATLS-protocol volgen. De arts verdacht de patiënte van een CVA en verzocht om een CT. Dit werd volgens de arts geweigerd. De arts wilde niet het ATLS protocol volgen dat landelijk in deze situaties wordt gehanteerd. De verpleegkundigen hebben echter op basis van eigen inschattingen wel volgens het ATLS-protocol gehandeld.

In een eerste zitting op 1 juni 2010 kon het Regionaal Tuchtcollege nog niet tot een einduitspraak komen en daardoor werd de rechtzitting op 16 november hervat. Bij deze rechtzitting werd gebruik gemaakt van getuigendeskundigen (een afgevaardigde van de KNMG en een afgevaardigde van de NVSHV).

Volgens het Regionaal Tuchtcollege Groningen kon niet worden vastgesteld dat er vertraging was opgelopen in het aanvragen van een CT-scan. Wel was er na het aanvragen vertraging geweest, maar dit was ontstaan door een fout bij de receptie.

Het Regionaal Tuchtcollege Groningen benadrukt dat zowel een arts als een verpleegkundige op zijn of haar eigen deskundigheidsgebied een eigen verantwoordelijkheid heeft, waarbij samenwerking en communicatie van groot belang is. Als de arts en verpleegkundige van mening verschillen moet volgens het College de dialoog worden aangegaan. De arts dient dan op zijn beurt uit te leggen waarom hij een bepaalde opdracht geeft of waarom hij afziet van een bepaalde handeling of protocol. De gedragsregels van de KNMG schrijven voor dat een arts bereid moet zijn tot openheid en communicatie over zijn handelen.

De beslissing tot het wel of niet volgen van het protocol ligt bij de arts. Maar volgens het College heeft de arts in dit geval niet duidelijk genoeg gemaakt waarom hij het ATLS-protocol niet wilde volgen. Omdat de verpleegkundigen vreesden voor het leven van de patiënte kan ze het negeren van de opdracht dan ook niet tuchtrechtelijk worden verweten. Het feit dat de arts de patiënte al voor het afwerken van het ATLS-protocol verdacht van een CVA en dat deze diagnose achteraf juist bleek te zijn, doet daar niet aan af.

Bron: tuchtrecht.overheid.nl

 

Spoedeisende Hulp veel duurder dan huisarts

Uit een onderzoek dat is uitgevoerd door wetenschappers van het UMC St Radboud blijkt dat de ziekenhuiszorg voor spoedgevallen veel duurder is dan een bezoek aan de huisarts. Voor het onderzoek werden 253 dossiers van zelfverwijzers beoordeeld. 203 patiënten hadden door de eigen huisarts behandeld kunnen worden. Vervolgens werd een kostenanalyse uitgevoerd. Hierbij werd achterhaald welke DBC er gedeclareerd was door het ziekenhuis en werden de prijzen berekend van huisartsenpraktijk respectievelijk huisartsenpost. De zelfverwijzers die binnen kantooruren op de SEH komen, blijken bijna vijf keer duurder te zijn en buiten kantooruren bijna drie keer. De onderzoekers bepleiten samenwerking van huisartsenposten met SEH’s in de vorm van spoedposten, waarbij huisartsen zelfverwijzers opvangen. Tevens geven zij een advies voor een grootschalig onderzoek, waarbij ook doelmatigheid, veiligheid en patiëntvriendelijkheid betrokken moeten worden.

Bron: Medisch Contact, 11 maart 2011

Patiënt mishandelt SEH-verpleegkundige in Delft

Op de SEH van het Reinier de Graafgasthuis in Delft is afgelopen weekend een SEH-verpleegkundige mishandeld door een patiënt. De man kreeg zaterdagochtend vroeg te horen dat hij uitbehandeld was en dat hij naar huis mocht. De man begon te schelden, te spugen en te bijten. Hij werd geboeid afgevoerd door de politie.

Wederom een casus voor het Meldpunt Agressie op de website nvshv.nl

Met succes anonieme aangifte

Agressie is een onderwerp waar veel SEH’s mee in aanraking komen. Dit heeft het bestuur van de NVSHV doen besluiten om op het NVSHV-Congres van 29 maart een extra lezing over agressie in te lassen.. Om 15.30 uur vertelt Lucy Aalders, hoofd SEH van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, hoe onlangs met succes anoniem aangifte gedaan van een agressie-incident. In haar lezing komt de casus aan de orde, maar ook hoe de aangifte tot stand gekomen is.

Schrijf u in voor het NVSHV congres en leer van de ervaringen uit Doetinchem!

Meldpunt Agressie voorziet in behoefte!

Het Meldpunt Agressie maakt heel wat los.

Het Meldpunt werd afgelopen maandag in het leven geroepen na signalen dat het anoniem melden van agressie nog steeds niet mogelijk is, ondanks toezeggingen vanuit de politiek.

Na de ernstige intimidatie in en bij het Radboudziekenhuis in Nijmegen vorig jaar beloofde de minister van Justitie een betere bescherming van ziekenhuispersoneel. Het nieuws over het Meldpunt was maandagochtend te lezen in het Algemeen Dagblad en vervolgens is het verhaal overgenomen door de diverse media waaronder BNR Nieuwsradio en Omroep Gelderland.

De voorzitter van de NVSHV, Frans de Voeght , heeft dinsdagmorgen gesproken met Sabine Uitslag, Tweede Kamerlid van het CDA. Dit gesprek was live te volgen op Radio 1. Sabine is oud-verpleegkundige en gaat zich hard maken voor ons doel. De verslaggever merkte terecht op dat er in een jaar tijd nog weinig tijd veranderd was. De politica meldde dat het anoniem aangeven van ‘ernstige’ bedreigingen nu wel mogelijk is, aangifte van ‘lichtere’ gevallen nog niet.

De NVSHV is geïnteresseerd in ‘succesvolle’ casussen, waar anderen van kunnen leren. In het Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem) en vier andere ziekenhuizen in Noord-Oost Gelderland hebben politie en Openbaar Ministerie een convenant afgesloten, waarin anonieme aangifte mogelijk is. Het moet toch in heel Nederland mogelijk worden om een verklaring af te leggen bij de Rechter-commissaris zonder dat je naam bekend wordt bij de dader (bijvoorbeeld onder personeelsnummer en adres ziekenhuis).

Inmiddels is er ook bijval vanuit de Nederlandse Vereniging van SEH-artsen (NVSHA) om samen op te trekken. De NVSHV zal niet alleen verhalen verzamelen maar met ook met oplossingen richting politiek komen. Blijf ons dus mailen. De verslaggever van Radio 1 heeft beloofd om de voortgang te ‘monitoren’ om eventueel later de politiek ter verantwoording te roepen als de zaken niet geregeld zijn.

Beluister hier het radiofragment van dinsdag 1 maart 2011 met Sabine Uitslag.

Sabine Uitslag